Alec Stavetski

Operations Analyst

astavetski@atalayacap.com